Szukaj
Close this search box.

Szkoła Podstawowa

im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SEKRETARZ SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

SEKRETARZ SZKOŁY

w wymiarze 1 etatu

 1. Opis stanowiska:

Prowadzenie sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie, Czułów 188 32-060 Liszki.

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. spełnianie wymagań określonych w art.6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
  2. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowane wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji lub ekonomii,
  2. biegła znajomość pakietu biurowego Microsoft Office i sprawna obsługa poczty elektronicznej,
  3. sprawna obsługa urządzeń biurowych,
  4. znajomość lub gotowość do szybkiego opanowania Systemu Informacji Oświatowej, platform internetowych,
  5. znajomość  zagadnień kadrowo- płacowych, prawa oświatowego, zagadnień z zakresu prawa pracy,
  6. komunikatywność, samodzielność i staranność w wykonywaniu obowiązków,
  7. odpowiedzialność, bardzo dobra organizacja pracy,
  8. umiejętność szybkiego uczenia się,
  9. odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
  10. dyspozycyjność,
  11. prawo jazdy kategorii B.
 3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie dokumentacji i spraw uczniowskich,
  2. prowadzenie dokumentacji i spraw pracowniczych,
  3. przygotowywanie korespondencji służbowej, zaświadczeń, dokumentów, zestawień, analiz,
  4. sprawozdawczość,
  5. obsługa interesantów,
  6. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
  7. prowadzenie rejestrów i ewidencji wymaganych w szkole,
  8. archiwizacja dokumentów,
  9. prowadzenie poczty przychodzącej i wychodzącej,
  10. przyjmowanie wpłat,
  11. bieżąca współpraca z pracownikami i dyrekcją,
  12. organizacja pracy pracowników administracji i obsługi.
 1. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
  1. stanowisko pracy związane z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  2. stanowisko biurowe wyposażone w komputer, telefon, skaner, kopiarkę, niszczarkę, w pomieszczeniu usytuowanym na parterze szkoły, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  3. praca w równoważnym systemie czasu pracy.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys – curriculum vitae z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej;
  3. kserokopia dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż,
  5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  6. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba zatrudniona będzie zobowiązana do dostarczenia w ciągu 2 tygodni od dnia zawarcia umowy dokument potwierdzający w/w dane z Krajowego Rejestru Karnego);
  7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru, tj. podpisanie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922). oraz ustawą  z dnia    21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. poz. 902);

       Oświadczenia niezbędne do naboru winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 1. Dokumenty dodatkowe:
  1. Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  2. Dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej  i opisanej ( imię, nazwisko, adres, telefon) kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły” do 30 czerwca 2020, roku w godzinach: 8.00- 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data fizycznego wpływu aplikacji do sekretariatu szkoły).

 Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji nie będą odsyłane.

Antoni Sewiołek 1893 - 1943

żołnierz BCh, syn ziemi czułowskiej, wierny Ojczyźnie,
poległ śmiercią bohatera z rąk hitlerowskiego okupanta

...życie warte jest tyle ile warte są ślady pozostawione tam, gdzie nie ma dróg...

Dariusz Fijałkowski

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka
Czułów 188
32-060 Liszki

NIP 9442212867

Szukaj
Close this search box.