Szukaj
Close this search box.

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu,
 • Dokumenty w postaci skanów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Komorowska
 • E-mail: sekretariat@szkolaczulow.pl
 • Telefon: 12 280 53 06

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie, Czułów 188, 32-060 Liszki
 • E-mail: sekretariat@szkolaczulow.pl
 • Telefon: 12 280 5306

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa mieści się w jednym budynku.

Budynek główny posiada trzy wejścia.

Do budynku głównego szkoły wchodzi się wejściem z tyłu szkoły. W razie konieczności jest możliwość podstawienia pochylni, ułatwiającej wejście i wyjście osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Przy wejściach zainstalowano dzwonek oraz zamek z elektromagnesem.  Są one nadzorowane przez pracowników obsługi.

Nauka w budynku głównym szkoły odbywa się na trzech kondygnacjach.

Budynek nie posiada wind.

Szkoła nie posiada dostosowanych łazienek dla osób niepełnosprawnych.

Teren szkoły ogrodzony jest metalowym płotem.

Przed wejściem głównym szkoły jest miejsce na zaparkowanie samochodów.

 Przy wejściu tylnym, na placu szkolnym, mieści się punkt ewakuacyjny.

Wejście do przedszkola jest zamknięte, wyposażone w dzwonek w celu umożliwienia Rodzicom i Opiekunom przyprowadzenie i odbiór dziecka.

Zajęcia w przedszkolu odbywają się na dwóch kondygnacjach – poddaszu, parterze.

Przed budynkiem przedszkola jest możliwość zaparkowania samochodu.

 

Antoni Sewiołek 1893 - 1943

żołnierz BCh, syn ziemi czułowskiej, wierny Ojczyźnie,
poległ śmiercią bohatera z rąk hitlerowskiego okupanta

...życie warte jest tyle ile warte są ślady pozostawione tam, gdzie nie ma dróg...

Dariusz Fijałkowski

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka
Czułów 188
32-060 Liszki

NIP 9442212867

Szukaj
Close this search box.