Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Rada Rodziców

Czym jest Rada Rodziców?

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Każdy z wymienionych wyżej podmiotów może zrzeszać się i wypowiadać
w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest Rada Rodziców, będąca jednym z czterech organów szkoły obok: Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej 
i Samorządu Uczniowskiego.

Rada Rodziców reprezentuje rodziców i opiekunów prawnych wszystkich uczniów szkoły. Wybory do rady muszą się zatem odbywać corocznie. Dzieje się tak zawsze we wrześniu, po zebraniach klasowych (oddziałowych) zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23

Przewodnicząca: Joanna Depta (klasa II)

Zastępca: Kaja Zawisza- Janik (Antonki)

Skarbnik: Marcin Pyzik (klasa VIa)

Sekretarz: Barbara Jurczyk (klasa IV)

Członkowie: Agnieszka Wójcik (Skrzaty), Aldona Zbróg (Misie), Sylwia Krawczyk (Tygryski), Monika Wójcik- Sikora (klasa I), Anna Molik- Skalna (klasa III), Edyta Marasik- Połeć (klasa V), Edyta Cieszewska- Gubała (klasa VIb), Agnieszka Kuczmierczyk (klasa VII), Aldona Dymek (klasa VIII).

 

Zadania Rady Rodziców

Rada Rodziców „może występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r., art. 84). 

Serdecznie zapraszamy więc wszystkich Rodziców naszej szkoły do współpracy. Zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail (rr.spczulow@gmail.com), Librus, osobiście lub przedstawicieli z trójek klasowych. Szczególnie cenne będą dla nas Państwa uwagi kierowane przed terminami zebrać, na których mamy najlepszą możliwość dyskusji wszelkich zgłoszonych tematów.

Zaplanowane terminy spotkań Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym to: 9.11.2022, 25.01.2023, 22.03.2023, 10.05.2023, 14.06.2023.

Fundusze

Zgodnie z prawem oświatowym Rada Rodziców gromadzi fundusze (dobrowolne składki), z których finansuje m.in. imprezy szkolne, nagrody dla uczniów w konkursach i za wysokie osiągnięcia w nauce oraz pomaga uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (potrzebę taką prosimy zgłosić wprost do rady rodziców lub poprzez wychowawcę). 

W bieżącym roku szkolnym zostały ustalone propozycje następujących składek:

– za pierwsze dziecko uczęszczające do szkoły/ przedszkola- 50 zł

– za drugie dziecko- 40 zł

– za trzecie i kolejne- 30 zł.

Składki można opłacać jednorazowo lub rozkładać „na raty”. W przypadku trudnej sytuacji materialnej istotna będzie również składka w niższej możliwej kwocie. Jednocześnie- może dla kogoś nie będzie problemem uiścić składkę wyższą niż proponowana. Fundusze idą w całości na działalność statusową szkoły, którą razem współtworzymy. 

Wpłaty można dokonać u skarbnika p. Marcina Pyzika, grzecznościowo u p. Edyty Piochy lub przelewem.

Dane do przelewu:

Nr rachunku: 65 1020 2892 0000 5102 0688 4490 (PKO Bank Polski SA) 

Tytuł: Imię i Nazwisko ucznia, Klasa, Rada Rodziców

Nazwa odbiorcy: SKO przy Szkole Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Poza powyższymi składkami Rada Rodziców wspiera akcje Przekaż 1% podatku możliwej dzięki nawiązaniu przez Dyrekcję współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska (http://www.spsm.edu.pl/).

Gorąco zachęcamy wszystkich rodziców, aby w swoich rozliczeniach rocznych pamiętali o szkole w Czułowie. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie dodatkowe pomysły na gromadzenie środków na potrzeby naszych Przedszkolaków i Uczniów oraz na wszystkie inne sugestie czy inicjatywy dotyczące naszej Szkoły. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Antoni Sewiołek 1893 - 1943

żołnierz BCh, syn ziemi czułowskiej, wierny Ojczyźnie,
poległ śmiercią bohatera z rąk hitlerowskiego okupanta

...życie warte jest tyle ile warte są ślady pozostawione tam, gdzie nie ma dróg...

Dariusz Fijałkowski

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka
Czułów 188
32-060 Liszki

NIP 9442212867