Świetlica

Godziny pracy:

 

Poniedziałek     7.00 - 7.45    oraz    12.30 - 17.00

Wtorek             7.00 - 7.45    oraz    11.30 - 17.00

                      Środa               7.00 - 8.45    oraz    12.30 - 17.00                      

Czwartek          7.00 - 7.45    oraz    12.30 - 17.00

 Piątek               7.00 - 7.45    oraz     11.30 - 17.00 

 

 

 

Regulamin pracy świetlicy

Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie  

 

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców

pracujących.

 

1. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren

    świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione.

 

2. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić

    swoje przyjście do świetlicy.

 

3. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz  aktualizacji danych.

 

4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym

    oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę

    świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie

    rodziców.

 

5. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd 

    nie upoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – z datą

    i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

 

6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede 

    wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny 

    oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ

    na jego ocenę z zachowania.

 

7. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie

    środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami,  pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie –

    możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.

 

8. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcą świetlicy.

 

Rodzice dzieci uczęszczających na świetlicę dokonują wpłaty 10 zł za okres na tzw. „fundusz świetlicy”.

Gromadzone fundusze przeznaczone są na: zakup materiałów piśmiennych, zabawek, artykułów do prac i zajęć 

plastycznych dzieci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szkolny 2019/2020

Konkurs świąteczny "Mój świateczny anioł" 

 


W NASZEJ ŚWIETLICY MIŁO I PRZYJEMNIE SPĘDZAMY CZAS


Uczymy się przestrzegać zasad

Odrabiamy zadania domowe

Gramy w gry

Robimy prace plastyczne

Bawimy się na świeżym powietrzu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwum 2018/19


Archiwum 2017/18

 

Archiwum 2016/17

 

Archiwum 2013/14

 

Archiwum 2012/13